Table - tirar senha paradox

Top  Previous  Next

Este código remove fisicamente a senha da tabela:

 

procedure RemoveMasterPassword(Table: TTable);

const

  RESTRUCTURE_FALSE = WordBool(0);

var

  TblDesc: CRTblDesc;

  hDb: hDBIDb;

begin

 

  if (Table.Active = False) or (Table.Exclusive = False) then

       raise EDatabaseError.Create('Tabela é obrigada estar aberta e em modo exclusivo');

 

       FillChar(TblDesc, SizeOf(CRTblDesc), 0);

       with TblDesc do

       begin

         StrPCopy(szTblName, Table.TableName);

         StrCopy(szTblType, szPARADOX);

         bProtected := RESTRUCTURE_FALSE;

       end;

 

       Check(DbiGetObjFromObj(hDBIObj(Table.Handle), objDATABASE,

hDBIObj(hDb)));

       Table.Close;

       Check(DbiDoRestructure(hDb, 1, @TblDesc, nil, nil, nil, FALSE));

       Table.Open;

end;